Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει :

A. Tο σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη σας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση  κατ’ οίκον”.

Δηλαδή :

1)την έκδοση του πρώτου και του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,
2) την σύνταξη της πρότασης – παρέμβασης , τη συγκέντρωση των απαραίτητων προσφορών , σε συνεργασία με τον πελάτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Επισημαίνεται

– Ότι η αμοιβή της Πρώτης και της Δεύτερης Επιθεώρησης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την επιφάνεια του ακινήτου, συμφωνείται μέχρι το ποσό που δικαιολογείται πλήρως (σε ποσοστό 100%) από το Πρόγραμμα.
– Η σύνταξη των προτάσεων η συγκέντρωση των προσφορών , καθώς και η παρακολούθηση του έργου από πλευράς διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να γίνει και η τελική εκταμίευση του εγκεκριμένου ποσού, παρέχονται από εμάς με αμοιβή έως 250 € πλέον ΦΠΑ , ποσό που δικαιολογείται και πληρώνεται πλήρως από το Πρόγραμμα ως ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ .

Β. Την υλοποίηση των εργασιών  ενεργειακής αναβάθμισης της ιδιοκτησία σας σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση παρεμβάσεων όπως προκύπτει από το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, η χρηματοδότηση των παραπάνω εργασιών γίνεται μέσω της επιλεγμένης τράπεζας.

Τι είναι το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έχει ως σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και για αυτό το λόγο παρέχονται κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα.

Κατηγορίες

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν να επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:
Μονοκατοικία: το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μια μόνο ιδιοκτησία και τυχόν
παραρτήματά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, εντός ενιαίου οικοπέδου ή
γηπέδου (και όχι τμήματος αυτού με πράξη σύστασης καθέτου ή οριζοντίου
ιδιοκτησίας).
Πολυκατοικία:  το ενιαίο κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων που περιλαμβάνει περισσότερες από
μια ιδιοκτησίες με σύσταση ή μη οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.
Διαμέρισμα:     ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρήση κατοικίας.

Προϋποθέσεις – κριτήρια

– Φέρει οικοδομική άδεια. (Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.)
– Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
– Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
– Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 Εισοδηματικά κριτήριο – Κίνητρα

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα €12.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα €20.000. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (έως 31/12/2015) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €12.000 και δεν ξεπερνά τα €40.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €20.000 και δεν ξεπερνά τα €60.000. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (έως 31/12/2015) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €40.000 και δεν ξεπερνά τα €60.000 ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των €60.000 και δεν ξεπερνά τα €80.000. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (έως 31/12/2015) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Διαδικασία

ΒΗΜΑ 1 – Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας κατοικίας και εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας
από τον τραπεζικό φορέα .
ΒΗΜΑ 2 – Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης – Επιλογή παρεμβάσεων.
ΒΗΜΑ 3 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και
δικαιολογητικών στο Κατάστημα της Τράπεζας.
ΒΗΜΑ 4 – Έγκριση αίτησης ενδιαφερόμενου (ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’
Οίκον» από ΕΤΕΑΝ) – Υπογραφή δανειακής σύμβασης – Εκταμίευση
προκαταβολής.
ΒΗΜΑ 5 – Υλοποίηση παρεμβάσεων.
ΒΗΜΑ 6 – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης.
ΒΗΜΑ 7 – Προσκόμιση δικαιολογητικών στην Τράπεζα για την καταβολή κινήτρων –
Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Επιλέξιμες εργασίες

1.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.