Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Προέλεγχος για λειτουργία καταστήματος. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο επιχειρηματίας πριν νοικιάσει ή αγοράσει έναν χώρο να ελέγξει το κατά πόσο είναι πολεοδομικά νόμιμος ο χώρος για την λειτουργία ( αν μπορεί να εξασφαλίσει βεβαίωση κύριας χρήσης, αν διαθέτει τα τετραγωνικά που απαιτούνται για τη απόκτηση της άδειας λειτουργίας).

Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων.

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων απαιτούνται διάφορα δικαιολογητικά ανά περίσταση(βεβαίωση πυροπροστασίας, βεβαίωση κύρια χρήσης, αποτύπωση καταστήματος κτλ). Το γραφείο μας αναλαμβάνει να συντάξει τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διενεργήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της αδείας.