Διαχείρηση – Διοίκηση Έργου

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση και διοίκηση Έργου Στο Δημόσιο Τομέα.

Οι απαιτήσεις στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων καθιστούν αναγκαία την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται και από τους κανονισμούς υλοποίησης των έργων Διαρθρωτικών Ταμείων.

Τα πεδία των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτουν τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

 • Εντοπισμός των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός Φορέα ή μιας επιχείρησης
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για τη χρηματοδότηση Πράξεων από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης έργου
 • Σύνταξη τακτικών Αναφορών, Δελτίων Προόδου και Δελτίων Δαπανών Έργου
 • Σύνταξη εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων
 • Σύνταξη Π.Π.Α.Ε. (Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών)
 • Σύνταξη Πιστοποιήσεων
 • Σύνταξη Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών)

Στον Ιδιωτικό Τομέα

Η υλοποίηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει πλέον αποκτήσει σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας, τόσο εξ’ αιτίας αστάθμητων παραγόντων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και λόγω των απαιτούμενων από την πολιτεία και τη νομοθεσία διαδικασιών για τη σύννομη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει την ιδιαίτερη αντιμετώπιση των επενδυτικών προσπαθειών και αναδεικνύει την αναγκαιότητα μιας εξ’ αρχής ολοκληρωμένης υποστήριξης της επενδυτικής και παραγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργου σημαίνει:

– Έρευνα Αγοράς & Μελέτη Σκοπιμότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας
– Έρευνα & Αξιολόγηση της θέσης εγκατάστασης
– Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης & Έρευνα Χρηματοδότησης
– Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων Μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, διάθεσης υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πυρασφάλειας κλπ)

Υλοποίηση του Έργου:
α. είτε ως κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι»
β. είτε στη βάση συμβούλου διαχείρισης του έργου

Υποστήριξη στη φάση Λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης (βελτιστοποίηση διαδικασιών, συστήματα διαχείρισης, υπηρεσίες επίβλεψης λειτουργίας, τεχνικού ασφαλείας, εκπαίδευση προσωπικού κλπ)

Σε ότι αφορά την υλοποίηση του έργου οι δύο δυνατές περιπτώσεις διακρίνονται ώς εξής:

Κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι»

Η περίπτωση αυτή αφορά την πλήρη ανάθεση του έργου και περιλαμβάνει:

 • Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Επιλογή & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Ειδικές κατασκευές & εγκαταστάσεις
 • Ρυθμίσεις & θέση σε λειτουργία
 • Παράδοση της μονάδας

Σύμβουλος διαχείρισης έργου

Η περίπτωση αυτή αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και το συντονισμό υπεργολάβων και προμηθευτών. Με τον τρόπο αυτό ο σύμβουλος διαχείρισης καθίσταται ελεγκτής για λογαριασμό του επιχειρηματία και παρακολουθεί συνεχώς την εκτέλεση των εργασιών, τόσο σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο όσο και σε ότι αφορά την οικονομική πρόοδο. Παράλληλα προετοιμάζει το έδαφος για την παραλαβή του έργου, τη στελέχωση της παραγωγικής μονάδας και την εκκίνηση λειτουργίας της.

Αυτή η μορφή υλοποίησης του έργου είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της επιχείρησης, την ομαλή υλοποίηση του έργου και την έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού παράδοση του, είτε σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία είτε στην περίπτωση ανάθεσης του σε έναν ή περισσότερους εργολάβους.